TÜZÜĞÜMÜZ

OF BALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1-ADI VE MERKEZİ

 

Derneğin Adı          : OF BALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ” dir.

Derneğin Merkezi :  İstanbul’dadır.

 

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI

Spor: Gençlerin ve her yaşta insanın bedensel ve zihinsel gelişmelerine yardımcı olmak için sporun bütün branşlarında sportif faaliyetlerde bulunmak, Türk gençliğinin spor müsabakalarındaki kulüpler arası kavga ve düşmanlıklarını bırakarak, insana değer veren sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını yaymak için çalışmak, organize ve teşvik etmek. Gençlerin kötü alışkanlıklara kapılmaması için ilk, orta ve yüksek okul öğrencilerine yönelik yaz spor okulları kurmak, kulüp tarafından açılacak temsilcilik, lokal, kamp, spor tesislerinde ve branşlarda sportif eğitim yapılması için belgeli gençlik lideri, eğitmen ve antrenörlerce bu gençleri yetiştirmek.

Gençlik: Gençliğin maddi, manevi, kültürel, sosyal, sanatsal, edebi, teknik ve sportif alanlardaki eğitimine- öğrenimine katkıda bulunmak, gençleri gelecekte üstlenecekleri görevlerin önemi konusunda bilinçlendirmek, başta İstanbul olmak üzere yurt çapında ve gerektiğinde yurt dışında süreli veya dönemsel faaliyetlerde bulunmak, gençliğin müspet yönde gelişimini sağlamak, yeteneklerini tespit etmek ve geliştirmek. Gençlik merkezleri kurmak. Yurt içinde ve yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarına üye olmak. Gençleri insan haklan konusunda bilinçlendirmek, mazlum halklara, savaş ve doğal afetlerde mağdur olan insanlara ulusal ve uluslararası boyutta yardım etmek. Ayrıca; gençlerin şiddete yönelmelerini önleyici projeler hazırlayıp uygulamak. Üyelere, sporcu gençlerimize ve bütün halkımıza yönelik Meslek Edindirme ve Sosyal Kültürel Kurslar açmak. Açılacak bu kurslarla ilgili başta Halk Eğitim Müdürlüğü olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak. Yurt içi ve yurt dışında yapılacak faaliyetler ile Türk onurunun yücelmesine katkıda bulunmak.

MADDE 3- ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET BİÇİMİ

3.1-Dernek ,“Zeki, çevik ve ahlaklı” sporcuları yetiştirmek ve onların sportif, kültürel, sanatsal, bedensel, ruhsal gelişimlerini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün ön gördüğü dallarda gençlere ve her yaşta insana amatör sporları yaptırır. Açık ve kapalı spor salonları ile diğer ortamlarını oluşturur veya sportif, sosyal ve kültürel tesisler açar, kiralar, veya satın alır, işletir. Gerektiğinde satar, kiralar, devredebilir. Bu konuda gereken motorlu-motorsuz araçlar ile diğer alet, mal ve malzemeleri temin eder. Bütün ülke insanına Milli kültür ve inancımızı tanıtarak sevgi ve dostlukları geliştirmek için açık hava ve kapalı salon toplantıları düzenler. Aynı amaçla eğitim ve tanıtım için faaliyet konuları ile ilgili açık oturumlar, paneller, konferanslar, forum ve münazara çalışmalara katılır, teşvik eder, gerektiğinde tertip eder. Özel gün veya geceler düzenler. İkramlı, ikramsız geziler, turlar, sportif müsabakalar, turnuvalar, turistik amaçlı organizeler, piknikler, kamplar düzenler. Her çeşit ödüllü – ödülsüz yarışma ve karşılaşmalar organize eder. Açık artırma ve çekilişler yapar. Çalışmaların geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak. Üyelerinin yararlanmaları için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş eder,

3.2-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler ve benzeri organizeleri düzenler,

3.3-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlar. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan muhtaç öğrencilere burs verir,

3.4-Dernek amacı doğrultusunda menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir ve gerektiğinde satar.

3.5-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar ile geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlar,

3.6-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

3.7-Dernek, Üyelerine, sporcu gençlerimize ve bütün halkımıza yönelik Meslek Edindirme ve Sosyal Kültürel Kurslar açmak. Açılacak bu kurslarla ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapar.

3.8-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

3.9-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî ve diğer yardım almak ve adı geçen kuramlara yardımda bulunmak,

3.10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

3.11-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

3.12-Demek; Amacın gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak, Amacın hayata geçmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek. Dernek, izcilik ve diğer spor branşları ile ilgili kısa veya uzun dönemlerle okullar, sınıflar, açar, kamplar düzenler. İzcilik federasyonunun yaptığı çalışmalara mevcut izcileri gönderir.

3.13-Ballıca köyü halkına, civar köyler ile bölge ve bütün ülke insanına yönelik sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik her türlü faaliyetler ile üyeleri arasında sevgi, kaynaşma, dayanışma ve ekonomik kalkınmayı teşvik eder, Köyün; yol, su, elektrik, telefon doğalgaz gibi ortak mal ve değerlerin kurulması ve korunmasını sağlar. Gençliğin maddi, manevi, kültürel, sosyal, sanatsal, edebi ve teknik alanlardaki eğitimine-öğrenimine katkıda bulunmak, başta İstanbul olmak üzere yurt çapında ve gerektiğinde yurt dışında süreli veya dönemsel faaliyetlerde bulunmak, gençliğin müspet yönde gelişimini sağlamak,

3.14-Dermek, gayesini  gerçekleştirmek,  kuracağı tesisleri alabilmek için Belediyeler, vakıflar, Milli Emlak, Darülaceze ve diğer kurumların ihalelerine katılır, arsa ise inşaatlarını yapar Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmek.

3.15-Tarihi, kültürel, ilmi sanat eserlerimizin, kültür mirasımızın korunması, tabiatın doğal zenginliklerinin araştırılmasını ve tespitini sağlamak. Ülkemizin hayat standardının geliştirilmesi amacıyla seminer, brifing, forum, konferans gibi toplantılar ile fuar çalışmaları organize etmek.

MADDE 4- ÜYELİK VE KOŞULLARI

Fiil ehliyetine sahip, demek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, demek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak demeğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

MADDE 5- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, demekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

  • Demek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  • Demek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve demek malvarlığında hak iddia edemez. Üyeliği sona eren kişinin, demeğe olan geçmişe dönük birikmiş borçlarını sona erdirmez. Eski borçlarını ödemekle yükümlüdür.

MADDE 6- ÜYELERİN HAKLARI

Her üyenin; Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkam veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE7- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE 8- DERNEK ORGANLARI

Derneğin Zorunlu Organları;  Genel Kurul,  Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu dur.

 

 

MADDE 9-DERNEK GENEL KURULU, ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ                    Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul; 1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya demek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, ARALIK ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 Çağırma Usulü: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini hazırlar ve genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü; Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kumlu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Demek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanıma aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantı da hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde  tüzel kişinin yönetim kurulu başkan veya temsille görevlendireceği. Kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alman kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanıma teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna otuz gün içinde Dernekler il Müdürlüğüne teslim etmekten sorumludur.

MADDE 10- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

10.1- Demek organlarının seçilmesi,

10.2-Demek tüzüğünün değiştirilmesi,

10.3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

10.4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

10.5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

10.6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

10.7-Demek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10.8-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10.9-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10.10-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki demek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10.11-Derneğin vakıf kurması,

10.12-Yönetim kumlunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

10.13-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

10.14-Derneğin fesih edilmesi ve Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE 11- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Yönetim kurulu Yirmi Beş asıl ve On yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, Genel Kurulun ardından yapılacak olan ilk toplantısında alacağı kararla görev bölüşümü yaparak Yönetim Kurulu Başkanı nı,  1. Başkan yardımcısını, 2. Başkan Yardımcısını, 3.Başkan Yardımcısını,4.Başkan Yardımcısını, As Başkanı, Kulüp sözcüsünü, Muhasibi, Genel Sekreteri, ayrıca; Genel Kaptanını, AR -GE Sorumlusunu, Teşkilatlanma Sorumlusunu, Tanıtım – Medya sorumlusu, Komisyonlar Sorumlusunu, Engelli- Sakatlar Sorumlusunu, Protokol Sorumlusunu, Doğa ve Çevre Faaliyetleri Sorumlusunu, Halkla İlişkiler Sorumlusunu,

Sponsorlar Sorumlusunu, Temsilciler Sorumlusunu, Eğitim Sorumlusunu ve yönetim kurulu asil üyelerini belirler. Bu görevlere atanan kişiler yönetim kurul Asil veya yedek üyeleri arasından veya derneğin üyeleri arasından tespit ve tayin edilir. Genel Sekreter daha sonra bu görevler ile ilgili kuralları yasalara uygun olarak bir yönetmelikle belirleyerek Demek Başkanına sunar ve Başkan hazırlanan yönetmelikle son şeklini verir, yönetim kurulunun onayını alarak uygulamaya koyar. Bu görevlere atanan kişiler yönetim kurul toplantılarına davet edildiği zaman katılırlar. Yönetim kurulu üyesi olmayanların imza yetkileri yoktur. Yönetim kurulu, olağan olarak ayda bir toplanır. Ayrıca; üyelerini haberdar etmek suretiyle her zaman olağan üstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kumlu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy olarak değerlendirilir. Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdir de genel kurulda seçildiği sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

MADDE 12- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

12.1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

12.2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,

12.3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

12.4-Genel kumlun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, demeğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

12.5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

12.6-Derneğin amacım gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12.7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

12.8-Genel kurulda alman kararları uygulamak,

12.9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

12.10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12.11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12.12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 13- BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Demeği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar. Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar İl Demekler Müdürlüğüne bildirilmesini sağlar. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Mevzuatta demek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE 14- DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder.

Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE 15- MADDE DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

15.1-Üye aidatı; Üyelerden aylık olarak 10 YTL aidat alınır. Yıllık olarak ta 120 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir,

15.2-Fahri üyelerin bağış ve yardımları ile gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile demeğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

15.3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

15.4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

15.5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

15.6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

15.7-Diğer bağışlar ile ayni ve nakdi yardımlar

15.8-Sponsorluk gelirleri

15.9-Reklam ve tanıtım gelirleri

15.10-Görsel ve yazılı medya için hazırlanacak program gelirleri ile diğer matbuat gelirleri

15.11-Her çeşit isim hakları ve patent gelirleri

15.12-Forma ve afiş reklamı gelirleri

15.13-Lokal ve işletmesinden elde edilecek gelirler

15.14-Her çeşit yarışma gelirleri

15.15-Dernekçe düzenlenecek özel gün veya gece gelirleri

15.16-Çekiliş veya açık arttırma gelirleri

15.17-Sosyal kültürel ve sportif amaçlı gezi ve tur gelirleri

15.18-Dayanışma ve yardım sandıkları ve yardım kutularından elde edilecek gelirler

15.19-Düzenlenecek davet, toplantı, konferans, seminer, panel ve benzeri aktivite gelirleri

15.20-Geniş Kapsamlı İktisadi Teşebbüslerin gelirleri

15.21-Menkul ve gayrimenkul gelirleri

15.22-Spor okulu gelirleri ve sportif turnuva, kamp, müsabaka, ve benzeri faaliyet gelirleri

15.23-Bilgi, beceri ve el sanattan kurs gelirleri özel yemek, çay ve eğlence gelirleri

15.24-Kulüp amblemli bayrak, rozet ve hediyelik eşya gelirleri

15.25-Resmi kişi, kurum ve kuruluşlardan gelecek ayni ve nakdi yardım ve bağışlar

15-26-Diğer gelirler.

MADDE 16-DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Demek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Giderleri de ‘Gider Makbuzu’ ile ödenir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir. Demek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

MADDE 17- GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL

Demek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve demeği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 18- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Demekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 19- DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE

Demek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve haklan, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

MADDE 20- DERNEĞİN REKLERİ ve AMBLEMİ: Derneğin renkleri Beyaz, Kırmızı ve Mavi’ dir. Derneğin sportif organizeler ile diğer faaliyetlerinde kullanacağı amblem ‘ İç içe iki silindirin arasında Derneğin adı olan OF BALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ yazısı ve kuruluş tarihini ifade eden 2005 rakamı, silindirin en iç kısmındaki resimleri, önünde akan dere, derenin üzerinde iki adet köprü ve OF yazısının’ yazılı olduğu tasarımdır.

 

MADDE 21- SPORTİF KOLLAR (BRANŞLAR)’IN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

SPORTİF KOLLARIN KULLANILMASININ AMACI:

Her üyenin arzu ettiği veya ihtisaslaşmak istediği spor kollarında, çalışarak kulübün gelişip büyümesine hız katmak, bir anlamda devamlılığını sağlamaktır. Kulüpte aşağıdaki sportif branşlar, kollar ve komiteler bulunur:

1- FUTBOL 2- İZCİLİK 3- KANO&RAFTİNG 4-BADMINTON 5-BİSİKLET 6-VOLEYBOL 7-YÜZME 8-GÜREŞ 9- ATLETİZM İO-BOKS 11-JÎMNASTİK 12-STEP-AEROBİK 13-KARATE 14-BİLARDO 15-TENÎS 16-BASKETBOL 17- SATRANÇ 18-GOLF 19-BOWLİNG 20-BUZ SPORLARI 21-BİNİCİLİK 22- VÜCUT GELİŞTİRME 23- JUDO&KURAŞ 24- TAEKVAN-DO 25-SU TOPU 26- SU SPORLARI 27- GELENEKSEL SPOR DALLARI 28- HALTER 29- HENTBOL 30- KÜREK 31- KAYAK 32-MASA TENİSİ 33- MOTOSİKLET 34- OKÇULUK 35- OTOMOBİL SPORLARI 36- SU ALTI SPORLARI 37- ÜNİVERSİTE SPORLARI 38- YELKEN 39- HALK OYUNLARI 40- ÇİM HOKEYİ 41- MÜCADELE SPORLARI 42- OKUL SPORLARI 43-SOFTBALL 44- ATICILIK ve AVCILIK, bu kolların çoğaltılmasına gerektiğinde ve açılmış olan kolun kapatılmasına Yönetim Kurulu karar verir sportif kollar Yönetim Kurulunun gözetimi altında çalışırlar ve bu spor komitelerinin başkanları Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

Sportif Kolların Çalışması: sportif kolların yönetimi Yönetim Kurulunca kararlaştırılan ve onaylanan iç yönetmeliklerde belirlenen usulde ve tüzük esasları ile bağlı bulundukları federasyon kararlarına uygun olarak faaliyetlerini yürütür.

MADDE 22-FEDERASYONA ÜYELİK

Dernek, Futbol Federasyonuna, İzcilik Federasyonuna, futbol federasyonuna Türkiye Spor Kulüpleri Federasyonuna, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna, Futbol Federasyonuna, Kano&Rafting Federasyonuna, Badminton Federasyonuna, Bisiklet Federasyonuna, Voleybol Federasyonuna, Yüzme Federasyonuna, Güreş Federasyonuna, Atletizm Federasyonuna, Boks Federasyonuna, Jimnastik Federasyonuna, Step-Aerobik Federasyonuna, Karate Federasyonuna, Bilardo Federasyonuna  Tenis Federasyonuna, Basketbol Federasyonuna, Satranç Federasyonuna, Golf Federasyonuna, Bowling Federasyonuna, Buz Sporları Federasyonuna, Binicilik Federasyonuna, Vücut Geliştirme Federasyonuna, Judo-Kuraş Federasyonuna, Taekvan-do Federasyonuna, Su Topu Federasyonuna, Su Sporları Federasyonuna, Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna, Halter Federasyonuna, Hentbol Federasyonuna, Kürek Federasyonuna, Kayak Federasyonuna, Masatenisi Federasyonuna, Motosiklet Federasyonuna, Okçuluk Federasyonuna, Otomobil Sporları Federasyonuna, Su Altı Sporları Federasyonuna, Üniversite Sporları Federasyonuna, Yelken Federasyonuna, Halk Oyunları Federasyonuna, Çim Hokeyi Federasyonuna, Mücadele Sporları Federasyonuna, Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna üye olabilir. Ayrıca; Ballıca Gençlik ve Spor Kulübü Demeği Trabzon Demekler Federasyonuna Üye olabilir.

MADDE 23-LOKAL VE TESİS AÇMA

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

MADDE 24-SANDIK KURMA

Demek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, ristum faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarım karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

MADDE 25- DEFTER VE KAYITLAR

Demek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

MADDE 26-GENÇLİK KULÜBÜ FAALİYETLERİ VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

Gençlik Kulübü Federasyonuna üye olur veya aynı amaçla hizmet veren diğer derneklerle bir araya gelerek federasyon oluşturur. Gençlikle ilgili her çeşit yasal faaliyete ulusal ve uluslararası boyutta gerçekleştirir.

MADDE 27- DANIŞMA KURULU OLUŞTURMA

Of Ballıca Gençlik ve Spor kulübü Derneği amacı doğrultusunda güzel hizmetler verebilmesi ve hizmet konularını gerçekleştirebilmesi için köyünden, bölgesinden veya bunların haricinde yetişmiş, konularında uzman olan değerli insanlardan DANIŞMA KURULU oluşturulur. Bu konudaki kuralları yönetim kurulu bir yönetmelikle belirler ve uygulamasının takibinden sekreterlik sorumludur. Dernek başkanının bilgisi dahilinde hareket edilir.

 MADDE 28-HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış Olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkında hükümleri uygulanır.